LR
Zarasų socialinės globos namai

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

2.  Einamųjų metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
Gerinti įstaigos veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę

2.1.1. inicijuotos bei įgyvendintos priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įsivertintas jų poveikis;

2.1.2. inicijuotos bei įgyvendintos priemonės bendruomeninėms paslaugoms steigti

2.1.1. įgyvendintos ne mažiau kaip 3 priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, atliktas jų poveikio įvertinimas:

2.1.1.1. Siekiant plėsti gyventojams užimtumo formas, įstaigos teritorijoje įrengti ekologišką basų kojų taką.

2.1.1.2. Atnaujinti ne mažiau nei 8 slaugos įrangos priemonių (lovų, vėžimėlių, vaikštynių) slaugomiems gyventojams. 

2.1.1.3. Pasirašyti ne mažiau nei 3 sutartis su socialiniais partneriais dėl bendradarbiavimo ir integracijos skatinimo;

2.1.2 Dešimčiai suaugusių asmenų su proto/fizine negalia grupinio gyvenimo namų steigimas: viešojo pirkimo būdu nupirkti rangos darbus, gavus finansavimą, pagal nupirktą statybos projektą vykdyti namo statybą.

Gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius

2.2.1. pagerintos įstaigos darbuotojų darbo sąlygos;

2.2.2. numatytos ir įgyvendintos priemonės įstaigos darbuotojų profesinei kompetencijai tobulinti.

2.2.1. įgyvendintos ne mažiau kaip 2 priemonės gerinant įstaigos darbuotojų darbo sąlygas:

2.2.1.1. sudarytos galimybės papildomai pagal poreikį kelti profesinę kvalifikaciją ir tobulinti profesinius įgūdžius, apsilankyti kitose socialinės globos įstaigose pasidalinti patirtimi;

2.2.1.2. sudarytos sąlygos dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose užsienio šalyse ne mažiau nei 1 darbuotojui;

2.2.1.3. pagerintos ir pritaikytos darbo vietos ir darbo sąlygos ne mažiau nei dviem darbuotojams: įrengtos erdvios darbo patalpos, pritaikytas lankstus darbo grafikas, taikytos darbuotojų motyvavimo priemonės.

2.2.2.1. parengtas ir įgyvendintas įstaigos darbuotojų metinis profesinės kompetencijos tobulinimo planas

2.2.2.2. Sudaryta galimybė darbuotojams dirbti lanksčiu darbo grafiku ir kelti profesinę kompetenciją profesinėje mokykloje dieniniame skyriuje.

Įstaigos vidaus administravimo gerinimas ir veiklos efektyvumo didinimas

 2.3.1. įgytos naujos įstaigos vadovo profesinės kompetencijos ir pritaikytos įstaigos veikloje;

2.3.2. padidintas įstaigos vidaus procesų efektyvumas

2.3.1. vadovas įgyvendino ne mažiau kaip 1 priemonę, pritaikant seminarų, konferencijų ar vizitų kitose įstaigose ar organizacijose metu įgytas žinias ar patirtį, pats skleidė gerąją patirtį ne mažiau nei dvejose įstaigose;

2.3.2. įgyvendinta ne mažiau kaip 1 priemonė, optimizuojanti įstaigos vidaus procesus:

2.3.2.1. Atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinant optimalų veiklos procesą, pagal poreikį atnaujintos globos paslaugų teikimo tvarkos.

2.3.2.3.Siekiant efektyviau naudoti žmogiškuosius resursus, tęsti bendradarbiavimą su Užimtumo tarnyba, dėl darbuotojų įdarbinimo pagal Darbo įgūdžių įgijimo, subsidijavimo programas.