LR
Zarasų socialinės globos namai

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

2.  Einamųjų metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Eil.Nr. Metinės veiklos užduotys Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)
2.1.

Gerinti įstaigos veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę

2.1.1. inicijuotos bei įgyvendintos priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įsivertintas jų poveikis;

2.1.2. inicijuotos bei įgyvendintos priemonės bendruomeninėms paslaugoms steigti.

2.1.1. įgyvendintos ne mažiau kaip 3 priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, atliktas jų poveikio įvertinimas:

2.1.1.1. Atlikti ne mažiau nei 3 paslaugų gavėjų anketines apklausas dėl pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis ir įgyvendinti jų pateiktus pasiūlymus;

2.1.1.2. Įsigyti papildomai ne mažiau nei 5 elektrines funkcines lovas slaugomiems gyventojams. 

2.1.1.3. Pasirašyti ne mažiau nei 3 sutartis su socialiniais partneriais dėl bendradarbiavimo ir integracijos skatinimo;

2.1.2. Pradėti Grupinio gyvenimo namų suaugusiems asmenims su proto/fizine negalia steigimą 10 vietų: įsigyti žemės sklypą, parengti namo statybos projektą, pradėti statybą.

2.2. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius

2.2.1. pagerintos įstaigos darbuotojų darbo sąlygos;

2.2.2. numatytos ir įgyvendintos priemonės įstaigos darbuotojų profesinei kompetencijai tobulinti.

2.2.1. atliktas darbuotojų darbo sąlygų įstaigoje įsivertinimas ir įgyvendintos ne mažiau kaip 2 priemonės gerinant įstaigos darbuotojų darbo sąlygas:

2.2.1.1. sudarytos galimybės papildomai kelti profesinę kvalifikaciją ir tobulinti profesinius įgūdžius;

2.2.1.2. sudarytos sąlygos dalyvauti tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose;

2.2.1.3. atnaujinti kompiuterinę įrangą  keturioms darbo vietoms;

2.2.1.4. atnaujintos ir pritaikytos darbo vietos ne mažiau nei dviem darbuotojams: įrengtos erdvios patalpos, poilsio kambarys.

2.2.2. parengtas ir įgyvendintas įstaigos darbuotojų metinis profesinės kompetencijos tobulinimo planas.

2.3. Įstaigos vidaus administravimo gerinimas ir veiklos efektyvumo didinimas

2.3.1. įgytos naujos įstaigos vadovo profesinės kompetencijos ir pritaikytos įstaigos veikloje;

2.3.2. padidintas įstaigos vidaus procesų efektyvumas

2.3.1. vadovas įgyvendino ne mažiau kaip 1 priemonę, pritaikant seminarų, konferencijų ar vizitų kitose įstaigose ar organizacijose metu įgytas žinias ar patirtį;

2.3.2. įgyvendinta ne mažiau kaip 1 priemonė, optimizuojanti įstaigos vidaus procesus:

2.3.2.1. Atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus, atnaujintos visos globos paslaugų teikimo tvarkos. 2.3.2.2.Taupant maitinimui skirtas lėšas, pasirašyta sutartis su Maisto banku dėl maisto produktų tiekimo maisto ruošimo užsiėmimams su gyventojais, siekiant ugdyti jų savarankiškumą.

2.3.2.3.Siekiant efektyviau naudoti žmogiškuosius resursus, sudaryta sutartis su teritorine darbo birža, dėl darbuotojų įdarbinimo pagal Darbo įgūdžių įgijimo, subsidijavimo programas.