Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Paieška

Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Eil.Nr. Metinės veiklos užduotys Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)
2.1. Gerinti įstaigos veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę

2.1.1. inicijuotos bei įgyvendintos priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įsivertintas jų poveikis;

2.1.2. inicijuotos bei įgyvendintos priemonės įstaigoje pasitaikiusių neigiamo pobūdžio įvykių arba dažniausiai kylančių problemų sprendimui ir / ar jų prevencijai užtikrinti;

2.1.3. inicijuoti ir įgyvendinti priemones, mažinant institucinę globą

2.1.1. po atlikto įstaigos teikiamų paslaugų kokybės įsivertinimo įgyvendintos ne mažiau kaip 3 priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, atliktas jų poveikio įvertinimas;

2.1.2. įgyvendinta ne mažiau kaip 1 priemonė neigiamo pobūdžio įvykių arba dažniausiai kylančių problemų sprendimui ir / ar jų prevencijai užtikrinti;

2.1.3. įgyvendinta ne mažiau kaip 1 priemonė, mažinant institucinę globą

2.2. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius

2.2.1. pagerintos įstaigos darbuotojų darbo sąlygos;

2.2.2. numatytos ir įgyvendintos priemonės įstaigos darbuotojų profesinei kompetencijai tobulinti

2.2.3. bendruomeninių paslaugų plėtra

2.2.1. atliktas darbuotojų darbo sąlygų įstaigoje įsivertinimas ir įgyvendintos ne mažiau kaip 2 priemonės gerinant įstaigos darbuotojų darbo sąlygas;

2.2.2. parengtas ir įgyvendintas įstaigos darbuotojų metinis profesinės kompetencijos tobulinimo planas

2.2.3.1. įsivertinti ir pasiruošti bendruomeninių paslaugų plėtrai

2.2.3.2. įsteigti dienos globos paslaugą

2.3. Įstaigos vidaus administravimo gerinimas ir veiklos efektyvumo didinimas

2.3.1. įgytos naujos įstaigos vadovo profesinės kompetencijos ir pritaikytos įstaigos veikloje;

2.3.2. padidintas įstaigos vidaus procesų efektyvumas

2.3.1. vadovas įgyvendino ne mažiau kaip 1 priemonę, pritaikant seminarų, konferencijų ar vizitų kitose įstaigose ar organizacijose metu įgytas žinias ar patirtį;

2.3.2. įgyvendinta ne mažiau kaip 1 priemonė, optimizuojanti įstaigos vidaus procesus