LR
Zarasų socialinės globos namai

Meniu

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

 

Dažniausiai užduodami klausimai

 

 

Atsakymai

KAM SKIRTOS GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS?

Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

 

KOKIA YRA APGYVENDINIMO TVARKA?

  • Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;
  • Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
  • Komisijai priėmus sprendimą apgyvendinti asmenį globos įstaigoje, dokumentai perduodami steigėjui;
  • Steigėjui išdavus nukreipimą, asmuo apgyvendinamas globos įstaigoje.

 

 

KOKIOS PASLAUGOS TEIKIAMOS GLOBOS NAMUOSE?

ü    ilgalaikė socialinė globa (asmenį apgyvendiname Globos namuose ir suteikiame jam visą reikalingą pagalbą);

ü    informavimas ir konsultavimas (teikiame gyventojams reikalingą informaciją, aprūpiname periodiniais spaudos leidiniais);

ü    tarpininkavimas ir atstovavimas (stipriname ryšius su artimaisiais bei giminėmis, bendradarbiaujame su juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos savivaldos institucijomis, visuomeninėmis, globos organizacijomis);

ü    apgyvendinimas (apgyvendiname dviviečiuose kambariuose su būtinaisiais baldais);

ü    darbinių ir kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (stengiamės sudominti lauko darbais, savitvarka ir kita);

ü    dvasinių poreikių tenkinimas (suteikiame galimybę lankytis bažnyčioje, švenčiame religines šventes ir kita);

ü    laisvalaikis (organizuojame kultūrinius bei sportinius renginius, išvykas, poilsį prie jūros ir kita).

 

KOKIUS DOKUMENTUS BŪTINA TURĖTI, ATVYKSTANT Į GLOBOS NAMUS?

v  siuntimas į stacionarią globos įstaigą;

v  asmens dokumentas (LR pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvoje);

v  neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;

v  kompensuojamųjų vaistų pasas (jei asmeniui jis išimtas);

v  savivaldybės socialinės paramos skyriaus surinkti dokumentai, jos išvados bei rekomendacijos:

v  asmens finansinių galimybių įvertinimo pažyma;

v  asmens socialinės globos poreikio vertinimą;

v  pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą.

v  nekilnojamojo turto registro pažyma;

v  sutartis dėl apgyvendinimo globos įstaigoje;

v  teismo nutartys dėl neveiksnumo, riboto veiksnumo ir globėjo/rūpintojo paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu);

v  forma 027/a. (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“, 2016 m. balandžio 27 d. pakeitimo Nr. A1-216, punktu 2.9. ,,…Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų, nuo kurio išdavimo iki asmens apgyvendinimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai…“).

v  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritorinio skyriaus išvados dėl darbingumo lygio nustatymo ir darbo pobūdžio bei sąlygų;

v  atvykstančio asmens charakteristika.

 

KOKIA YRA SOCIALINĖS GLOBOS KAINA?

Zarasų socialinės globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainą tvirtina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Aktuali kaina bei vietų skaičius nurodyti skiltyje Ilgalaikės socialinės globos paslaugos.