LR
Zarasų socialinės globos namai

Meniu

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

 

Dažniausiai užduodami klausimai

 

Atsakymai

KAS YRA TRUMPALAIKĖ SOCIALINĖ GLOBA?

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

KOKIA YRA EILĖS TRUMPALAIKEI SOCIALINEI GLOBAI GAUTI SUTEIKIMO TVARKA?

Eilė trumpalaikei socialinei globai gauti sudaroma, atsižvelgiant į savivaldybės socialinės paramos skyriaus arba fizinio asmens kreipimąsi dėl apgyvendinimo paslaugų teikimo galimybių.

Kiekviena užklausa dėl apgyvendinimo paslaugų suteikimo registruojama žurnale trumpalaikei socialinei globai gauti. Tokiu būdu sudaroma pageidaujančių gauti trumpalaikės socialinės globos paslaugas asmenų eilė, nurodant numatoma apsigyventi datą.

Atsiradus laisvai trumpalaikės socialinės globos vietai, ji siūloma savivaldybės socialinės paramos skyriui arba fiziniam asmeniui, kuris išreiškė norą gauti minėtas paslaugas globos namuose, atsižvelgiant į pageidaujamą apsigyvenimo datą.

Jeigu asmuo dar nepradėjo gauti trumpalaikės (atokvėpio) socialinės globos, tačiau pateikė prašymą dėl paslaugų atsisakymo arba mirė, jis išbraukiamas iš eilės. Tokiu atveju trumpalaikės socialinės globos vieta siūloma sekančiam eilėje esančiam asmeniui.

KOKIOS PASLAUGOS TEIKIAMOS GLOBOS NAMUOSE?

  • informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo;
  • apgyvendinimo;
  • kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
  • darbinių įgūdžių ugdymo;
  • laisvalaikio organizavimo;
  • asmens higienos paslaugų organizavimo;
  • maitinimo paslaugų organizavimo;
  • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo;
  • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

KOKIUS DOKUMENTUS BŪTINA TURĖTI, ATVYKSTANT Į GLOBOS NAMUS?

Pagal komercinę sutartį:

 

1) asmens tapatybės dokumentas (LR pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvoje);

2) neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;

3) kompensuojamųjų vaistų pasas;

4) pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;

5) forma 027/a. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų, nuo kurio išdavimo iki asmens apgyvendinimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai. Formoje įrašyti: ne vėlesnius nei 3 savaičių bendro kraujo ir šlapimo tyrimų rezultatus bei ne vėliau nei prieš 9 mėnesius darytas ir aprašytas plaučių rentgenologinis tyrimas;

6) neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritorinio skyriaus išvada dėl darbingumo lygio nustatymo ir darbo pobūdžio bei sąlygų;

7) pažyma dėl specialiųjų poreikių nustatymo (jeigu yra).

Su savivaldybės sprendimu papildomai reikalingi šie dokumentai:

1) sprendimas dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje trumpalaikėms paslaugoms gauti;

2) savivaldybės socialinės paramos skyriaus surinkti dokumentai;

3) pažyma apie asmens mokėjimo ir socialinės globos dydį;

4) asmens socialinės globos poreikio vertinimas;

5) sutartis dėl apgyvendinimo globos įstaigoje;

6) teismo nutartys dėl neveiksnumo, riboto veiksnumo ir globėjo/rūpintojo paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu);

7) informacija apie asmenį (asmens byla ir kiti su asmeniu susiję dokumentai (kopijos, nuorašai)) jei atvyksta iš kitos socialinės globos įstaigos.

KOKIA YRA SOCIALINĖS GLOBOS KAINA?

Trumpalaikė socialinė globa teikiama ir finansuojama pagal sutartis, sudarytas paslaugas gaunančio asmens ar globėjo/rūpintojo ir globos namų (komercinė sutartis) arba paslaugas gaunančio asmens ar globėjo/rūpintojo, savivaldybės ir globos namų (savivaldybės sprendimu). Aktuali trumpalaikės socialinės globos kaina bei vietų skaičius nurodyti skiltyje Trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos.