LR
Zarasų socialinės globos namai

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

2.  Einamųjų metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Gerinti įstaigos veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę

2.1.1. inicijuotos bei įgyvendintos priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įsivertintas jų poveikis;

2.1.2. tęsiamos priemonės bendruomeninėms paslaugoms steigti

2.1.3. Plėtojamos bendruomeninės paslaugos

2.1.1. įgyvendintos ne mažiau kaip 3 priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, atliktas jų poveikio įvertinimas:

2.1.1.1. atlikti socialinės globos įstaigos teikiamų paslaugų kokybės įsivertinimą pasitelkiant išorės ekspertus, parengti ar iš naujo peržiūrėti įstaigos paslaugų kokybės politiką ir užtikrinti jos veikimą bei kontrolę įstaigoje;

2.1.1.2. Pagal galimybę dalyvauti kitų globos įstaigų išoriniame vertinime.

2.1.1.3. Pasibaigus sertifikato galiojimui atnaujinti įstaigoje EQUASS procesą, gauti sertifikatą.

2.1.1.4. atlikti analizę ir priimti sprendimus  mažinančius neigiamo pobūdžio įvykių ir dažniausiai kylančių problemų riziką.

2.1.1.5. Įvertinti asmenų aprūpinimo būtiniausiomis priemonėmis kokybę (asmens higienos, drabužių, avalynės ir kt. poreikius ir būklę) bei gyvenamosios aplinkos higieną ir nedelsiant imtis priemonių šalinant nustatytus trūkumus.

2.1.2.1. Grupinio gyvenimo namų gerbūvio sutvarkymas, įsikūrimas naujuose namuose.

2.1.2.2. Rengti dokumentus dėl Zarasų GGN licencijos gavimo socialinėms paslaugoms teikti. 

2.1.3.1. Pasirašius sutartį su Nacionaline žemės tarnyba dėl žemės sklypo naudojimo panaudos būdu, teikti investicijų projektą antrų grupinio gyvenimo namų statybai finansuoti.

2.1.3.2. siekiant užtikrinti prasmingo užimtumo veiklas darbingo amžiaus gyventojams bei integraciją į darbo rinką, bendradarbiauti su verslo įmonėmis ieškant elementų surinkimo, produktų gamybos, pakavimo ar kitų užsakymų.

2.1.3.3. Inicijuoti naujas viešinimo priemones, ar naujus jų viešinimo būdus,  formuojančius  teigiamą bendruomeninių paslaugų ir socialinės globos įstaigos  įvaizdį bendruomenėje bei gerinančius visuomenės informuotumą apie socialinės globos įstaigos veiklą bei teikiamas paslaugas.

Gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius

2.2.1. pagerintos įstaigos darbuotojų darbo sąlygos;

2.2.2 ištirta įstaigos psichosocialinė aplinka

2.2.3. numatytos ir įgyvendintos priemonės įstaigos darbuotojų profesinei kompetencijai tobulinti.

2.2.1. įgyvendintos ne mažiau kaip 2 priemonės gerinant įstaigos darbuotojų darbo sąlygas:

2.2.1.1. pagerintos ir pritaikytos darbo vietos ir darbo sąlygos: suremontuotos poilsio patalpos,  taikytos darbuotojų motyvavimo priemonės (organizuotos ekskursijos, įteikti padėkos raštai).

2.2.1.2.Organizuoti mokymai visiems įstaigos darbuotojams saugos ir sveikatos klausimais, atnaujintas darbo vietų rizikos veiksnių  vertinimas, kad būtų maksimaliai užtikrintos saugios ir sveikos darbo sąlygos – bus geresnis darbo našumas, geresni darbo rezultatai. 

2.2.2.1. Sudaryta anketa ir atlikta darbuotojų savijautos apklausa,  išanalizuoti rezultatai, sudarytas mikroklimato gerinimo planas

2.2.2.2.Siekiant užkirsti kelią mobingui socialiniame darbe, toliau vykdyti mobingo prevencijos veiksmus.

2.2.2.3. sudaryti sąlygas visiems įstaigos darbuotojams gauti psichologinio konsultavimo paslaugas ir organizuoti šių paslaugų suteikimą.

2.2.3.1.Parengtas ir įgyvendintas įstaigos darbuotojų metinis profesinės kompetencijos tobulinimo planas.

2.2.3.2. Sudarytos galimybės papildomai pagal poreikį kelti profesinę kvalifikaciją ir tobulinti profesinius įgūdžius, apsilankyti kitose socialinės globos įstaigose pasidalinti patirtimi, sudarytos sąlygos dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose užsienio šalyse ne mažiau nei 1 darbuotojui;

2.2.3.3. ne mažiau kaip trims darbuotojams sudaryta galimybė dirbti lanksčiu darbo grafiku ir kelti profesinę kompetenciją profesinėje mokykloje dieniniame skyriuje.

Įstaigos vidaus administravimo gerinimas ir veiklos efektyvumo didinimas

 2.3.1. įgytos naujos įstaigos vadovo profesinės kompetencijos ir pritaikytos įstaigos veikloje;

2.3.2. padidintas įstaigos vidaus procesų efektyvumas

2.3.1.1. vadovas įgyvendino ne mažiau kaip 1 priemonę, pritaikant seminarų, konferencijų ar vizitų kitose įstaigose ar organizacijose metu įgytas žinias ar patirtį, pats skleidė gerąją patirtį ne mažiau nei dvejose įstaigose;

2.3.1.2. vykdytas socialinės globos atitikties globos normoms išorės auditas ne mažiau nei vienoje globos įstaigoje.

2.3.2. įgyvendinta ne mažiau kaip 1 priemonė, optimizuojanti įstaigos vidaus procesus:

2.3.2.1. Atnaujinti įstaigos internetinę svetainę, kad pilnai atitiktų Lietuvos vyriausybės reikalavimus, būtų informatyvesnė, patogesnė naudojimui.

2.3.2.2.Siekiant efektyviau naudoti žmogiškuosius resursus, tęsti bendradarbiavimą su Zarasų socialinių paslaugų centru dėl ilgalaikių bedarbių įdarbinimo.

2.3.2.3. Organizuoti praktinius simuliacinius mokymus ir planų peržiūrą dėl galimų krizinių/nepageidaujamų ir civilinės saugos atvejų valdymo socialinės globos įstaigoje,  siekiant identifikuoti silpnąsias tokių atvejų valdymo grandis (elementus) jas koreguojant ir užtikrinant sklandų veikimą.