LR
Zarasų socialinės globos namai

Meniu

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

2. Einamųjų metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
2.1. Gerinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę

2.1.1. Užtikrinti, kad įstaigos gyventojams  profilaktiškai būtų tikrinama dantų ir burnos ertmės būklė, siekiant išvengti situacijų, kai dantų neturintiems asmenims dantų protezavimas nebebūtų galimas dėl negrįžtamų žandikaulio pakitimų ir pagal poreikį būtų užtikrintas įstaigų gyventojų dantų protezavimo organizavimas.

2.1.1.1. įstaigos gyventojų, kuriems profilaktiškai patikrinti dantų ir burnos ertmės būklė, skaičius -  150;

2.1.1.2. remiantis gydytojų-odontologų rekomendacijomis įstaigos gyventojų, (išreiškusių sutikimą) kuriems organizuotas dantų protezavimas, skaičius – 10;

2.1.1.3. papildyti įstaigos tvarką dėl profilaktinio gyventojų sveikatos patikrinimo, įtraukiant gyventojų profilaktinio dantų ir burnos ertmės patikras bei dantų protezavimo organizavimą ir sukurti algoritmą darbuotojams, užtikrinant tvarkos nuostatų tinkamą įgyvendinimą

2.2. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius

2.2.1. numatytos ir įgyvendintos priemonės įstaigos darbuotojų profesinei kompetencijai tobulinti

2.2.1.1. darbuotojų, kuriems organizuoti praktiniai mokymai deeskalacijos tema, siekiant išmokti deeskalacijos technikų ir būdų, kaip mažinti fizinį suvaržymo taikymą įstaigose, kaip transformuoti paslaugas kad jos atlieptų žmogaus su negalia teisių principus, skaičius -10 ;

2.2.1.2. įstaigos administracijos ir tiesiogiai su gyventojais dirbančių darbuotojų, kuriems organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymai (atsižvelgiant į pareigybės aprašymuose nurodytas funkcijas bei poreikius) skaičius – 6.

2.3. Įstaigos vidaus administravimo gerinimas ir veiklos efektyvumo didinimas 

2.3.1. Stiprinti įstaigos vadovo kompetencijas ir pritaikyti jas įstaigos veikloje

2.3.2. Užtikrinti personalo valdymo veiklos veiksmingumą, įvertinant patvirtintų pareigybių skaičiaus poreikio pagrįstumą socialinės globos įstaigos funkcijoms atlikti

2.3.1.1. įdiegti ir taikyti naujus vadybos metodus (pvz. „Asaichi“, KPI, Kaizen ir kt.)

2.3.2.1. atlikta ir pateikta analizė (įvertinant tiesiogiai ir netiesiogiai socialinę globą teikiančių darbuotojų pareigybių santykį, tiesiogiai socialinę globą teikiančių darbuotojų pareigybių skaičių pagal darbo laiko sąnaudų normatyvus,  pareigybių apimtis ir jų būtinumą numatytoms įstaigos funkcijoms vykdyti ir pan.) ir įgyvendinti ne mažiau nei vienas veiksmas netiesiogiai socialinę globą teikiančių darbuotojų etatų optimizavimui.